išimti

išimti
išim̃ti, ìšima (ìšema), išėmė tr. 1. ištraukti; pašalinti: Išim̃k iš akies krislą J. Tėvas su dviem žentam atėjo ir išėmė kumeliuką iš balos BsPII128. Atklapos (kamanų dalys) yr išimamos [važiuojant] ir įdedamos [jojant] Rt. Duoną iš pečiaus išimti (ištraukti) KI145. | prk.: Gražiai išema (išskiria) vikus iš miežių [trejeris] Pl. Sėmenai, linai trąšas [dirvos] ìšima Skr. Kai įlenda liga, tai neišimsi Jnšk. Argi aš tau išimsiu sopulį? Lp. | Išėmėme (išlupome) kuprą, pripylėme pupų NS695. Mes išimsim (išgriešime) akis JD410. Skerdžius išėmė (iškėlė iš lizdelio) mano vaikelius JD552. | Bulvių išėmei (išvertei) krūmą, tai vanduo tik gur gur Ss. | Plauksiu jūres maružėles, aš išimsiu (išgriebsiu iš vandens) žiedužį JD1127. Kaip išimsiu žiedelį iš jūružių dugnelio, perstos visi kalbėję Niem26. Antelės išims man vainikėlį FrnS127. Mėsą iš puodo išim̃ti, lizdą išim̃ti, bitis išim̃ti KI145. Nėra kada grūdai iš pečiaus išema (išsemia) Ds. Aš, atėjus namo, neguliau, išėmus pečių kūriau Klt. Iš rūsies ìšėmė bulbes J. | Tu išėmei ger gyvatoj savoj (tau gera buvo gyventi) DP272. ^ Ant delno širdies neišimsi (jei netiki, neįtikinsi), piktiem žmonėm nasrų neužimsi (pikti žmonės vis ką pikta kalbės, jų nenutildysi) Ašm. Nupjauk galvą, išimk (išplėšk) širdį, duok kalbėt (birbynė, plunksna) B. Nors tu jam širdį išėmęs parodyk – netiki, ir gatava Trgn. Motynišką savo širdį išėmus parodyč A.Baran. Ką prastas įdės, nė geras nebišims (kai gausi mušti, reiks kentėti) Plt. Ką mes įdėsim, ponas neišims (gausi mušti, nepadės nė pono užtarimas) Žem. Bėga kaip akių ìšimtas (bėga skubėdamas, nieko nežiūrėdamas) K.Būg, Šd, Slv. | refl. intr., tr.: Turi išsiė̃musius (išsiė̃musis, išsiė̃musi) J. Per žiemą visas galas dobilų išsiima (daržinės galą sušeriame) Jnšk. Išsiim̃k pats, aš negaliu Kdl. Išsiim̃k peilį Sld. Išsiėmęs iš pastogės grumstų mušamąjį kūjelį, iššliaužė tyloms į sodžių . | Išsiėmiau porą šimtų rublių sidabru M.Valanč. Vienądien įdedami pinigai (į kasą), o kitą išimamì (atgal paimami) Žal. 2. išgelbėti, išvaduoti: Teatmen Poną savo Kristų iš numirusių prisikėlusį ir norintį bei galintį jį iš tos bėdos išimti BPII40. Aš juos iš smerties išimsiu BPII8. Idant mus išimtų ižg prakeikimo DP5. Idant mes … galėtumbim išimti būti 174. 3. išvalgyti; išgerti: Kai padirbi, tai pusbliūdį išimi lengvai Vl. Kaip griebė, tai visą stiklinę iškart išėmė Žal. Įpuolęs į karčemą, išėmiau malką Grg. 4. išnaikinti; išdildyti: Išim̃ti dėmes 77. Spalvas išim̃ti 23. Karštas vanduo visa ką ìšima Trgn. | Da ne visą várputį ìšėmei (išakėjai) Kt. | Gilią duobę ìšėmė Ėr. | Žuviai vidurius ìšėmė Rm. | Dantį ìšėmė (ištraukė) Rm. | prk.: Pragyt pragijo, bet sveikatą išėmė Prng. 5. išskirti: Neišema pasukų, ir yr greitasviestis Šts. | Sako, kad išims [iš susisiekimo] šitą autobusą Krsn. 6. išlyginti: Pardžiūvus skarelė – neišima rukšlių [laidynė] Sml. | prk.: Pabuvęs vieną mėnesį pas mane, išėmė jis garankštes (pariebėjo) . 7. išmokti; pasisavinti; nukopijuoti: Mano kalba neprigimta: iš kitų šalių, pusių žemaičių išimta LTI514. | refl. tr.: Durną madą išsiėmei neit gult iš vakaro Sdk. Kokią jūs madą, vaikai, išsiėmėt vis vienas kitą draskiotis? Ds. Po žodį išsiimsi (prisiminsi), ir bus graži [daina] Ad. Raštą [audeklui] buvau išsiėmusi nu kaimynės Dr. 8. iškirsti, išpjauti, išgriežti: Kalaviją išimu SD41. Va, čia kiek išimsi, ir bus gerai Mlt. 9. išpildyti (drabužį, autuvą); tikti matui: Platumas neìšima ilgumo Ėr. Man per erdvą žiponą pasiuvo, aš jo neišimu . Aš šituos kailinius gerai ìšimu Brt. Kur tau jis išims tokią mierą! Ds. Jo siuvimus visada labai gražiai ìšimu Dl. Pečius kailinių dėlto ìšimi, nor neišrodai storas Alv. Da ir ãnas gerai (kaip reikiant) šitų kalniokų neìšima Trgn. Tu, vaike, dar mažas, dar tėvo kelnių neišim̃si Ml. Ne kožnas sūnus tėvo išsegtą išima Rod. Šituos pavalkus išimdavo Sartasai Sdk. Jo koja neišima čebato . Vaikas dar neišima tėvo batų Pbr. 10. iššaukti, išmobilizuoti; išrekvizuoti: Išėmė į karą visus vyrus Šts. Į vainą išimtì vyrai Gs. Nebėr arklių, visus ìšėmė [kareiviai] Ėr. 11. gauti; paimti iš anksto: Kiek ans iš tos pasėlės ìšima, o netura ir netura piningų Plt. | Berniokui buvo 400 algos, du šimtus ìšėmė, da du liko Jnšk. 12. išpirkti; nupirkti: Žmonės apstojo ratus ir kaipmat išėmė visus paršus Ėr. | Paprašyk, kad bilietą išim̃t Trgn. Nuėjo stotin ir ìšėmė bilietą Slm. | Išimk alaus tuziną, aš pagydysiu tavo švykštulį Ggr. Išėmė ans ir antrą pusbutelkę – beturįs piningų Šts. | refl. tr.: Nuėjom stotin, išsiėmėm bilietus Viln. Aš išsiimsiu bilietą Ut. Ar jau bilietą išsiėmei? Krtn. Jurgis su savo draugu išsiėmė degtinės butelį ir pradėjo gerti . 13. išreikalauti: Išėmė iš mane mokestį Srj. | refl. tr.: Išsiimsiu išimtinę ir eisiu į miestelį gyventi Vkš. Butą pragėrė, beišsiėmė išimtinę Šts. Išsiėmė arklį, karvę ir gyvena karšybo[je] Lnk. 14. euf. pavogti: Jam bažnyčioj pinigus iš kišenės išėmė Jnšk. 15. išskirti, daryti išimtį: Klausykitės tada visi, neišemu nei vieno ir visiems sakau Sz. Visas salas mes gerai žinome, tai tiesa, bet išėmus Šventąją V.Piet. Išėmus vieną mirtį, nėr ant šio pasaulio nieko be vaisto DP522. Visas žmones mylėt liepia, o nieko ižg čia neišima DP528.
išimtinaĩ adv. 188: Žmonės ... tebesitenkino beveik išimtinai maldų knygomis ir kalendoriais . | refl. tr.: Par nedėlią vieną dieną išsiemu, neitu pri darbo Šts.
◊ medų išimti pažiūrėti, iškopinėti bites: Išimu medų SD259. Dar kiti labai gudriai nora daryti, ir medų išema pirm šilų žydėjimo S.Dauk.
×ant parankos išimti už užstatą laikinai, iki teismo iš kalėjimo išvaduoti: Sėdėjo kalėjime, dabar tėvas išėmė ant parankos Ėr.
×mierą išimti išmatuoti: Vesiuos pri siuvėjo, išims mierą, suknę juodą pasiūs Žem. Jis atėjo mūs langų mieros išim̃t .
\ imti; antimti; apimti; atimti atima; daimti; įimti; išimti; nuimti; paimti; perimti; praimti; priimti; suimti; užimti užima

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išimti dalis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išimti tinkamas naudoti įrangos dalis ir įmontuoti į kitą įrangą. atitikmenys: angl. cannibalize pranc. cannibaliser …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išimti — išim̃ti vksm. Ìšėmė pir̃kinius iš krẽpšio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išimtinis — išimti̇̀nis, išimti̇̀nė bdv. Léidžiama išvỹkti išimti̇̀niais ãtvejais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išimtinė — išimti̇̀nis, išimti̇̀nė bdv. Léidžiama išvỹkti išimti̇̀niais ãtvejais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • cannibaliser — išimti dalis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išimti tinkamas naudoti įrangos dalis ir įmontuoti į kitą įrangą. atitikmenys: angl. cannibalize pranc. cannibaliser …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cannibalize — išimti dalis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išimti tinkamas naudoti įrangos dalis ir įmontuoti į kitą įrangą. atitikmenys: angl. cannibalize pranc. cannibaliser …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išimtis — išimti̇̀s dkt. Nėrà taisỹklės be išimtiẽs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išimtis — išimtìs sf. (3b) Š; BzB289(MT385) nukrypimas nuo bendros normos, nuo bendros taisyklės: Išimtis iš taisyklės visuomet yra galima rš. Nėr taisyklės be išimtiẽs DŽ. Jis niekam jokių išimčių̃ nedaro DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”